WYCIĄG z REGULAMINU

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, ma prawo, odstąpić od Umowy Sprzdaży w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny,

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru, a w przypadku umowy obejmującej wiele Towarów dostarczanych osobno od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego Towaru,

 3. Konsument w celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży musi poinformować Sprzedawcę o swojej decycji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład:

  1. wysyłając oświadczenie na adres korspondencyjny Sprzedawcy: OLAN Anna Oleszczuk, Wólka 31 g, 20-258 Lublin,

  2. wysyłając oświadczenie w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej reklamacje@dzieciakibystrzaki.pl,

 4. Konsument może skorzystać z przykładowego wzoru formularza odstąpienia od umowy z załącznika nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, który dodatkowo dostępny jest w rozdziale XII regulaminu oraz na stonie Sklepu https://www.dzieciakibystrzaki.pl/content/5-reklamacje-i-zwroty jednak nie jest to obowiązkowe,

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 6. Skutki odstąpienia od umowy:

  1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, uważana jest ona za niezawartą,

  2. Sprzedawca ma obowiązek, w terminie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży od Konsumenta, zwrócić mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanyego przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności używajac takiej samej metody jakiej użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,

  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem platności do czasu otrzymania zwracanego Towaru, lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastapi wcześniej,

  4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy na adres Anna Oleszczuk, Wólka 31 g, 20-258 Lublin niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar Sprzedawcy przed upływam terminu 14 dni.

  5. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru,

  6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, wynikający z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY, RĘKOJMIA, REKLAMACJA

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

  5. nie odpowiada publicznym zapewnieniom producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

 3. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy

 4. Wada prawna zachodzi w sytuacji kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzecznictwa właściwego organu,

 5. Jeżeli Towar ma wady, Klient może:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

  2. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 6. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży.

 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tych terminach Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient zażądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 9. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 10. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 11. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy Sprzedaży można kierować na przykład:

  1. pisemnie na adres korespondencyjny: OLAN Anna Oleszczuk, Wólka 31g, 20-258 Lublin

  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@dzieciakibystrzaki.pl

 12. Zaleceniem dla Klientów składających reklamację jest podanie w opisie reklamacji informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, np. rodzaju wady oraz daty wystąpienia, podanie żądania, danych kontaktowych składającego reklamację oraz dowód zakupu. Wskazane zalecenia mają na celu jedynie ułatwienie i przyspieszenie rozpatrywania reklamacji, a w żadnym przypadku nie wpływają na skuteczność reklamacji w których nie podano zalecanych informacji.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat

OLAN Anna Oleszczuk

Wólka 31g, 20-258 Lublin

Adres email: reklamacje@dzieciakibystrzaki.pl

Telefon kom. 501 361 727

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.