REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.dzieciakibystrzaki.pl

WSTĘP

Właścicielem sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.dzieciakibystrzaki.pl jest Anna Oleszczuk, która prowadzi działalność gospodarczą pod pełną nazwą OLAN Anna Oleszczuk wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o danych: adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Brzegowa 36, 21-040 Świdnik, adres doręczeń: Wólka 31g, 20-258 Lublin NIP: 712-269-20-89, REGON: 366783837

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej sklep@dzieciakibystrzaki.pl lub pod numerem telefonu 501 361 727.

Każdy korzystający z serwisu powinien zapoznać się także z zasadami ochrony danych osobowych, których treść dostępna jest w polityce prywatności .

I. Definicje

W regulaminie użyte zostały pojęcia, których znaczenie opisuje niniejszy rozdział:

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego,

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową

Klient – podmiot (konsument lub przedsiębiorca), któremu mogą być świadczone Usługi Elektroniczne, lub który zawarł lub ma zamiar zawrzeć Umowę Sprzedaży,

Sprzedawca/Usługodawca - Anna Oleszczuk, prowadzącą działalność gospodarczą – OLAN Anna Oleszczuk wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres prowadzenia działalności: ul. Brzegowa 36, 21-040 Świdnik, adres doręczeń: Wólka 31g, 20-258 Lublin NIP: 712-269-20-89, REGON: 366783837 , adres poczty elektronicznej: sklep@dzieciakibystrzaki.pl, numer telefonu 501 361 727.

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.dzieciakibystrzaki.pl

Towar – rzecz prezentowana w Sklepie, która może być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem,

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu,

Konto – Usługa Elektroniczna w Sklepie (panel klienta), udostępniana przez Sprzedawcę dla klientów którzy dokonali rejestracji konta. Za pomocą ww. usługi Klient ma dostęp do danych przekazanych w formularzu rejestracyjnym, oraz do informacji o złożonych przez niego Zamówieniach. Dostęp do konta możliwy jest po poprawnym uwierzytelnieniu się klienta za pomocą adresu email (login) i hasła ustalanego przez klienta podczas rejestracji konta,

Rejestracja konta – czynność możliwa do wykonania przez Klienta, po uprzednim zaakceptowaniu regulaminu, umożliwiająca korzystanie z Konta,

Formularz rejestracyjny – formularz umożliwiający założenie Konta dla klienta,

Login – adres email klienta podany w formularzu rejestracyjnym, podczas rejestracji konta,

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, wprowadzonych przez klienta w Formularzu Rejestracyjnym podczas rejestracji konta, i wykorzystywany w Sklepie do zabezpieczenia konta przed nieuprawnionym dostępem,

Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna dostępna w Sklepie (koszyk), umożliwiająca złożenie oferty zawarcia Umowy Sprzedaży,

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza Zamówienia, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży,

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

II. Postanowienia ogólne

 1. Głównym przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż towarów na odległość,

 2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu, oraz określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu,

 3. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich Klientów Sklepu, przy czym pkt X regulaminu przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów będących przedsiębiorcami, ale jednocześnie nie będących konsumentem.

III. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Sprzedawca posiada wszelkie prawa majątkowe, autorskie, prawa do własności intelektualnej do nazwy Sklepu, logotypu, domeny internetowej, strony internetowej oraz posiada zgodę do użycia logotypów i zdjęć prezentujących towary i marki firm współpracujących.

 2. Wszelkie treści umieszczone w Sklepie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części bez zgody właściciela stanowi naruszenie prawa.

 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie niedozwolonego oprogramowania lub urządzeń,

  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

  4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy

  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie jedynie do użytku osobistego,

  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 4. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe po spełnieniu minimalnych wymagań technicznych: posiadanie komputera z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa w wersjach minimum: Internet Explorer 11, Chrome 39, FireFox 34, Opera 26, włączona obsługa plików Cookies oraz Javascript. Sklep został zoptymalizowany pod rozdzielczość 1024x768.

IV. Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach widocznych na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego,

 2. Cena Towarów widocznych w Sklepie jest wyrażona w złotych polskich uwzględniając obowiązujące podatki, ale nie zawiera kosztów dostawy

 3. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,

 4. Złożenie Zamówienia przez Klienta możliwe jest za pośrednictwem Formularza zamówienia,

 5. Możliwość złożenia zamówienia przez klienta nie jest warunkowane założeniem konta w Sklepie,

 6. Proces składania zamówienia przez klienta, który posiada Konto w Sklepie przebiega następująco:

  1. wybór jednego lub kilku Towarów i dodanie ich do Koszyka za pomocą przycisku "Dodaj do koszyka"

  2. zweryfikowanie listy i ilości Towarów w Koszyku,

  3. uwierzytelnienie klienta poprzez podanie loginu i hasła,

  4. wybór metody dostawy,

  5. wybór metody płatności,

  6. zatwierdzenie Zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku "Zamawiam i Płacę"

 7. Proces składania zamówienia przez Klienta, który nie posiada Konta w Sklepie przebiega jak poniżej:

  1. wybór jednego lub kilku Towarów i dodanie ich do Koszyka za pomocą przycisku "Dodaj do koszyka",

  2. zweryfikowanie listy i ilości Towarów w Koszyku,

  3. wybór opcji "zakupy bez rejestracji" i uzupełnienie adresu dostawy,

  4. wybór metody dostawy,

  5. wybór metody płatności,

  6. zatwierdzenie Zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku "Zamawiam i Płacę"

 8. Każdorazowo przed zatwierdzeniem Zamówienia, a po wybraniu lub zmianie metody dostawy, Klient informowany jest o łącznej kwocie do zapłaty, wyszczególniając kwotę stanowiącą koszt dostawy oraz koszt zamawianego Towaru,

 9. Zatwierdzenie Zamówienia stanowi złożenie oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia,

 10. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie przesyła na podany przez Klienta adres potwierdzenie jego złożenia, oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji, co stanowi przyjęcie oferty zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. W takim przypadku Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą,

 11. Zabezpieczenie, utrwalenie oraz udostępnienie Klientowiu treści zwieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez umieszczenie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez przesłanie Klientowi wiadomości za pomocą poczty elektronicznej.

V.DOSTAWA

 1. Sprzedawca realizując umowę sprzedaży ogranicza dostawę do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 2. Dostawa Towarów do Klientów jest osobno płatna. Koszty i metody dostawy Towarów prezentowane są Klientowi na stronach sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia,

 3. Termin Dostawy Towarów do Klienta wynosi 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub metody dostawy podano krótszy termin. W przypadku Zamówienia przez Klienta kilku Towarów z różnym terminem dostawy, brany jest pod uwagę termin dłuższy,

 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą Termin Dostawy Towarów do Klienta liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, oraz od dnia Zawarcia Umowy Sprzedaży w przypadku płatności przy odbiorze,

 5. Dostawy realizowane są w Dni Robocze,

 6. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu w formie paragonu lub faktura bez VAT,

 7. Zamówione Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia,

 8. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar, będący przedmiotem Umowy, bez wad.

VI.PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności z tytułu zawarcia Umowy Sprzedaży:

  1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy mBank 42114020040000370276741428,

  2. płatność online w bezpiecznym systemie paynow, w tym płatność kartą. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro,

  3. płatność online w bezpiecznym systemie Przelewy24.pl,

  4. płatność za pobraniem, bezpośrednio u kuriera przy odbiorze Towaru, lub w punkcie odbioru przysyłki przy odbiorze Towaru,

 2. W przypadku wybrania płatności przelewem, za pomocą płatności online lub kartą płatniczą Klient powinien niezwłocznie dokonać płatności, nie pózniej niż 72 godziny od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

 3. Podmiotem świadczącym usługę płatności on-line paynow jest spółka mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2020 r. wynosi 169.401.468 złotych

 4. Podmiotem świadczącym usługę płatności on-line Przelewy24.pl jest spółka PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Pastelowa 8; 60-198 Poznań) wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

VII.ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, ma prawo, odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny,

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru, a w przypadku umowy obejmującej wiele Towarów dostarczanych osobno od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego Towaru,

 3. Konsument w celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży musi poinformować Sprzedawcę o swojej decycjii o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład:

  1. wysyłając oświadczenie na adres korspondencyjny Sprzedawcy: OLAN Anna Oleszczuk, Wólka 31 g, 20-258 Lublin,

  2. wysyłając oświadczenie w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej reklamacje@dzieciakibystrzaki.pl,

 4. Konsument może skorzystać z przykładowego wzoru formularza odstąpienia od umowy z załącznika nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, który dodatkowo dostępny jest w rozdziale XII regulaminu oraz na stronie Sklepu reklamacje i zwroty jednak nie jest to obowiązkowe,

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 6. Skutki odstąpienia od umowy:

  1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, uważana jest ona za niezawartą,

  2. Sprzedawca ma obowiązek, w terminie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży od Konsumenta, zwrócić mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności używając takiej samej metody jakiej użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,

  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru, lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

  4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy na adres Anna Oleszczuk, Wólka 31 g, 20-258 Lublin niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar Sprzedawcy przed upływam terminu 14 dni.

  5. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru,

  6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, wynikający z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII.ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY, RĘKOJMIA, REKLAMACJA

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

  5. nie odpowiada publicznym zapewnieniom producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

 3. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy

 4. Wada prawna zachodzi w sytuacji kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzecznictwa właściwego organu,

 5. Jeżeli Towar ma wady, Klient może:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

  2. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 6. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży.

 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tych terminach Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient zażądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 9. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 10. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 11. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy Sprzedaży można kierować na przykład:

  1. pisemnie na adres korespondencyjny: OLAN Anna Oleszczuk, Wólka 31g, 20-258 Lublin

  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@dzieciakibystrzaki.pl

 12. Zaleceniem dla Klientów składających reklamację jest podanie w opisie reklamacji informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, np. rodzaju wady oraz daty wystąpienia, podanie żądania, danych kontaktowych składającego reklamację oraz dowód zakupu. Wskazane zalecenia mają na celu jedynie ułatwienie i przyspieszenie rozpatrywania reklamacji, a w żadnym przypadku nie wpływają na skuteczność reklamacji w których nie podano zalecanych informacji.

IX.USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta następujące, nieodpłatne usługi elektroniczne:

  1. Konto

  2. Newsletter

  3. Formularz Zamówienia

  4. Formularz kontaktowy

 2. Konto - usługa polega na możliwości utworzenia i prowadzenia Konta w sklepie i możliwa jest po dokonaniu przez Klienta Rejestracji,

  1. Aby dokonać Rejestracji, Klient powinien wypełnić Formularz Rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej Sklepu,

  2. Rejestracji konta można dokonać podczas składania zamówienia lub odrębnie,

  3. W Formularzu Rejestracji, dobrowolne jednak niezbędne jest podanie następujących danych: Imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego,

  4. Podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem,

  5. W Formularzu Rejestracji Klient ustala Login i Hasło do swojego Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w poufności i nieudostępniania go osobom trzecim.

  6. W trakcie procesu Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na usługę newsletter. Zasady świadczenia usługi newsletter wskazane są w punkcie 4 niniejszego rozdziału,

  7. Po przesłaniu wypełnionego Formularza Rejestracyjnego, Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie usług elektronicznych w zakresie prowadzenia Konta. Klient ma możliwość dostępu do Konta – dokonywania zmian danych podanych podczas Rejestracji oraz wglądu w historię złożonych Zamówień,

  8. Usługa prowadzenia Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny żądać usunięcia Konta, poprzez wysłanie stosownej informacji do Sprzedawcy na adres e-mail reklamacje@dzieciakibystrzaki.pl,

 3. Korzystanie z usługi Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do Koszyka.

  1. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie danych Klienta dotyczących prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży: Imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, oraz danych dotyczących Zamówienia – rodzaje Towarów, ilości Towarów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności.

  2. Usługa Formularz Zamówienia jest świadczona nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia, na podany w formularzu adres poczty elektronicznej,

 4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na podany adres poczty elektronicznej klienta wiadomości zawierającej informacje o nowych Towarach i akcjach promocyjnych w Sklepie lub usługach świadczonych przez Sprzedawcę,

  1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej w Formularzu Rejestracji i zaznaczy odpowiednie pole w celu subskrypcji usługi Newsletter.

  2. Po wysłaniu Formularza Rejestracyjnego Klient otrzymuje drogą elektroniczną na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania go przez Sprzedawcę. W tym momencie zawierana jest umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

  3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newsletter poprzez odznaczenie otrzymywania usługi z poziomu konta klienta lub przesyłając żądanie zaprzestania świadczenia usługi na adres reklamacje@dzieciakibystrzaki.pl

 5. Korzystanie z usługi Formularza kontaktowego rozpoczyna się w momencie uzupełnienia formularza i przesłanie treści do Sprzedawcy poprzez jego zatwierdzenie.

  1. W formularzu kontaktowym dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi jest podanie prawdziwego adresu email.

  2. Umowa formularza kontaktowego zawierana jest z chwilą zatwierdzenia formularza, a kończy się w chwili otrzymania odpowiedzi od Sprzedawcy,

 6. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich, praw autorskich i własności intelektualnych Sprzedawcy i osób trzecich.

 7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych oraz z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może składać na przykład:

  1. w formie pisemnej na adres korespondencyjny OLAN Anna Oleszczuk, Wólka 31g, 20-258 Lublin,

  2. w formie elektronicznej na adres : reklamacje@dzieciakibystrzaki.pl

 8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

 9. Klient w każdym momencie i bez podania przyczyny może rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych.

 10. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, umożliwiającej zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

 11. Wymagania Techniczne – w celu skorzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę, niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa w wersjach minimum: Internet Explorer 11, Chrome 39, FireFox 34, Opera 26, włączona obsługa plików Cookies oraz Javascript.

X.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

 2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona,

 3. W przypadku sporu Klienta nie będącego konsumentem ze Sprzedającym, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji o dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 2. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 3. Treść niniejszego Regulaminu może w każdej chwili zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze strony internetowej Sklepu.

 4. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygana wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 5. Umowy zawierane przez Sklep zawierane są w języku polskim

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn – tj. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów dostawy i płatności – w zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 7. W przypadku zawarcia Umów Sprzedaży na podstawie niniejszego Regulaminu, zmiany Regulaminu w żaden sposób nie będą naruszać praw nabytych przez Klientów bedących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany w Regulaminie nie będą miały wpływu na składane lub złożone już Zamówienia oraz zawarte, realizowane oraz wykonane Umowy Sprzedaży.

 8. Administratorem Danych Osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej na stronie w Sklepu Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

 9. Celem przetwarzania danych Klienta przez Sprzedawcę, podanych przez Klienta w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks Cywilny, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r, ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2022

 12. Poprzednie wersje regulaminu:
  1. regulamin obowiązujący do 30.11.2022 
  2. regulamin obowiązujący do 31.12.2020 

XII.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat

OLAN Anna Oleszczuk

Wólka 31g, 20-258 Lublin

Adres email: reklamacje@dzieciakibystrzaki.pl

Telefon kom. 501 361 727

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.