POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES

sklepu internetowego

WWW.DZIECIAKIBYSTRZAKI.PL

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystania i przetwarzania danych osobowych przez sklep internetowy DzieciakiBystrzaki, prowadzony pod adresem domeny www.dzieciakibystrzaki.pl przez firmę OLAN Anna Oleszczuk z siedzibą w Świdniku 21-040, ul. Brzegowa 36, NIP 712-269-20-89 REGON 366783837 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dane Administratora Danych Osobowych 

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pomocą sklepu internetowego DzieciakiBystrzaki.pl jest Anna Oleszczuk prowadząca działalność godpodarczą pod nazwą OLAN Anna Oleszczuk z siedzibą w Świdniku 21-040, ul Brzegowa 36, NIP 712 269 20 89, REGON 366783837 zwaną dalej "Administratorem".

Kontakt z Administratorem

Każda osoba, której dane są przechowywane lub przetwarzane może skontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu  501 361 727, poprzez adres e-mail : ado@dzieciakibystrzaki.pl lub w formie pisemnej pod adresem korespondencyjnym: Wólka 31 g, 20-258 Lublin

W jaki sposób dbam o bezpieczeństwo Twoich danych

Dokładam wszelkich starań w celu zapewnienia prywatności i ochrony danych osobowych podczas korzystania z serwisu, dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz wszelkich działań związanych z realizacją zamówień, dlatego też zbierane dane osobowe są:

Korzystanie z Serwisu oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Serwis oraz umów sprzedaży jest całkowicie dobrowolne, jednak wiąże się z podaniem danych osobowych.

Podczas Rejestracji w Serwisie lub podczas złożenia Zamówienia, poprzez akceptację regulaminu, Użytkownik ma możliwość dobrowolnego udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym lub w Formularzu Zamówienia w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy dla Usługi elektronicznej.

Dane osobowe w Sklepie, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sparwie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94 WE (ogólne rozporządzenie oo ochronie danych osobowych), oraz zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz 1204 ze zm.) 

Administrator chroni Twoje dane osobowe stosując między innymi:

Cel zbierania danych

Dane osobowe są zbierane w celu:

Zakres zbieranych danych

Administrator będzie zbierał następujące dane osobowe Klientów:

Zakres zbieranych danych uzależniony jest od celu zbierania danych i jest adekwatny do danego. np. w usługach świadczonych drogą elektroniczną takich jak formularz kontaktowy i newsletter wymagamy podania tylko adresu poczty elektronicznej, zaś w formularzu zamówienia wymaganymi danymi są dodatkowo dane adresowe i numer telefonu, i numer NIP w przypadku gdy klient życzy sobie wystawienia faktury.

Podstawa zbierania danych

Podstawą przetwarzania danych w ww. celu i zakresie każdorazowo wynika z uzyskanej dobrowolnie zgody Klienta, lub w oparciu o przepisy prawa

Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych

Sklep może udostępnić zebrane dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub realizacji usługi Newsletter (jeśli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą usługi Newsletter).

Dane osobowe Klientów mogą być przekazane następującym odbiorcom:

Dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.

Adres e-mail Klientów, którzy wyrazili zgodę na zapisanie się do newslettera, będzie wykorzystany w celach marketingowych własnych produktów Serwisu DzieciakiBystrzaki.pl. Zgoda może być cofnięta przez Klienta w każdym momencie.

Używając serwisu użytkownik nie jest poddawany profilowaniu.

Czas przetwarzania i przechowywania

W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta, dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda na przetwarzanie nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, Administrator może przechowywać dane do momentu przedawnienia roszczeń. Obecnie jest to 10 lat.

W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy. Po tym czasie dane mogą być przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń – obecnie nie dłużej niż 3 lata

W świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego i rachunkowości, niektóre dane osobowe mogą być przechowywane 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

Prawa i obowiązki użytkowników

  1. Administrator dokłada wszelkich starań aby zebrane dane osobowe były bezpieczne i chroni je przed działaniami osób trzecich. W tym celu stosowane są wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów i połączeń w celu ochrony danych osobowych, w szczególności poprzez wykorzystanie bezpiecznego szyfrowanego połączenia,
  2. Każdy użytkownik dokonujący rejestracji w celu założenia konta w Serwisie musi zachować w poufności login i hasło do konta i nie udostępniać go osobom trzecim,
  3. Użytkownik, który dokonał rejestracji i założył konto, ma możliwość podglądu i edycji danych podanych w formularzu rejestracyjnym,
  4. Każda osoba, której dane osobowe zostały zgromadzone ma prawo do:

W celu skorzystania ze swoich praw, osoba, której dane są przechowywane lub przetwarzane może skontaktować się z Administratorem w sposobach opisanych wyżej "Kontakt z Administratorem" lub w części po zalogowaniu się do serwisu na swoje konto.

POLITYKA COOKIES

1. Niniejsza polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez Serwis,

2. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są na Urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer,

3. Pliki Cookies stosowane przez Administratora są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika i nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych lub informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,

4. Rodzaje wykorzystywanych Cookies:
- Cookies sesyjne – są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji określonej przeglądarki. Zapisane wówczas informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia,
- Cookies trwałe są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania . Zakończenie sesji przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje usunięcia ich z pamięci Urządzenia

5. Pliki Cookies są wykorzystywane do:
- identyfikacji oprogramowania wykorzystywanego przez Urządzenie Użytkownika, w celu dostosowania Serwisu do preferencji Użytkownika,
- tworzenia anonimowych statystyk o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników, co umożliwia polepszenie ich struktury i zawartości,
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której zalogowany Użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie Serwisu,
- zapamiętanie lokalizacji Użytkownika,
- wyświetlania reklam

6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu,

7. Użytkownik ma możliwość usunięcia plików Cookies w każdej chwili za pomocą funkcji dostępnych w przeglądarce, z której korzysta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Na stronach Serwisu mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności i polityka Cookies odnosi się jedynie do Serwisu znajdującego się pod adresem www.dzieciakibystrzaki.pl

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami stosowane są zapisy Regulaminu Sklepu oraz odpowiednie przepisy obowiązującego prawa,

3. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies można kierować na adres e-mail biuro@dzieciakibystrzaki.pl